fbpx

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna)

Share Post:

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna)

ในที่สุด วัคซีนโมเดอร์นาที่ทุกคนรอคอย ก็ใกล้พร้อมให้ทุกคนได้ฉีดกันแล้ว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการรับวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอความกรุณาท่านนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน โดยมีขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่ท่านได้รับ เพื่อเข้าสู่หน้าการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน
  2. กรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนตามความจริงให้ครบทุกช่อง
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขผ่านระบบได้ในภายหลัง กด”ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว” และกด “ยืนยัน”

สำหรับท่านที่จองและชำระเงินไว้ในรูปแบบ Full Dose ท่านจะต้องนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน 2 ครั้ง ตาม SMS ที่ได้รับ โดยเลือก “เข็ม 1” ในการกรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนครั้งแรก และเลือก “เข็ม 2” ในการกรอกข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านแอดไลน์ @dr.princ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนัดหมายวันและเวลาการฉีดอีกครั้ง

งื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรทราบ

1.) ท่านจะได้รับ SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้ 1 โดส ต่อ 1 ข้อความ เช่น ท่านที่จองและชำระเงินไว้ในรูปแบบ Full Dose จำนวน 1 ชุด จะได้รับ SMS 2 ข้อความ

2.) หากท่านใดที่จองเผื่อคนอื่น ๆ เอาไว้ สามารถส่งต่อ SMS นี้ หรือจะกรอกข้อมูลแทนก็ได้เช่นกัน

3.) SMS แต่ละข้อความ จะมีลิงก์ที่มีรหัสเฉพาะตัว ซึ่งสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านบันทึกไว้ด้วยว่าได้ลงทะเบียนผ่านลิงก์ไหนไปแล้ว

4.) สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนด้วยตนเอง สามารถมายื่นความประสงค์ที่โรงพยาบาลโดยตรง โดยนำบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม พร้อมระบุว่า “ใช้ในการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เท่านั้น” และแสดงหลักฐานภาพบันทึกหน้าจอการจองสิทธิ์หรือรหัสการจอง โดยต้องติดต่อที่โรงพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนและชำระเงินไว้เท่านั้น

ขั้นตอนในการจองวัน และนัดหมายเวลา
( สำหรับผู้ที่ได้รับจัดสรรตามจำนวนที่โรงพยาบาลได้รับในแต่ละรอบ)

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ (ระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส/ แอนดรอยด์) และสร้างบัญชี หรือทำการเข้าสู่ระบบหากท่านมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว โดยการเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ระบบจะเชื่อมข้อมูลของท่านด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวท้าย ดังนั้น ทุกท่านจำเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่ในการเข้าใช้งานสำหรับแต่ละบุคคล

2. เริ่มทำการนัดหมายเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา โดยเลือกเมนูบริการสาธารณะ

3. เลือกโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยชื่อโรงพยาบาลด้านล่าง คือโรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองรับวัคซีนเอาไว้

4. เลือกเข็มที่ท่านต้องการจองวันและนัดหมายเวลาเข้ารับบริการ (สำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นาแบบ Full Dose หน้าจอจะไม่ปรากฏ “การเลือกประเภทบริการ” สำหรับ Full Dose เข็ม 2 เนื่องจากระบบจะทำการเว้นระยะห่าง 28 วันจากการรับ Full Dose เข็ม 1 ให้ท่านโดยอัตโนมัติ)

5. เลือกวันที่ท่านสะดวกเข้ารับวัคซีน (วัคซีนล็อตเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงวันหมดอายุของวัคซีน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น โดยเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด)

6. เลือกเวลาที่ท่านสะดวกเข้ารับวัคซีน และเพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้เข้ารับวัคซีน ขอให้ท่านมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตรงตามเวลาที่ท่านได้ทำการจอง

7. การจองของท่านเสร็จสิ้น ท่านสามารถตรวจสอบบัตรคิวได้ โดยบัตรคิวนัดหมายรับบริการวัคซีนของท่านจะถูกบันทึกโดยอัติโนมัติลงในแอปพลิเคชัน QueQ

หมายเหตุ:

  • หากประสงค์เปลี่ยนวันและเวลาเข้ารับวัคซีน เข้าไปที่บัตรคิว แล้วกดเลือก “ยกเลิกคิว” และเริ่มทำการจองใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1
  • กรุณาทำการจองวันและเวลานัดหมายเข้ารับวัคซีน ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 วันก่อนนัดหมายเดิม

หากท่านประสงค์เปลี่ยน “ผู้เข้ารับวัคซีน” สามารถกรอกเอกสารโอนสิทธิ์ (ดาวน์โหลดที่นี่) พร้อมแนบหลักฐาน และภาพบัตรคิว เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้ารับวัคซีนในวันและเวลาที่นัดหมายไว้

*แต่ละโรงพยาบาลอาจมีรายละเอียดในการนำเข้าข้อมูลและการจองวันเข้ารับยริการแตกต่างกันโปรดตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่ท่านทำการจองสิทธิ์ไว้อีกครั้ง