Header

ร่วมงานกับเรา

ทั้งหมด 22 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1 อัตรา

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1 อัตรา

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1 อัตรา

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - พริ้นซ์ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ

2 อัตรา

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - พริ้นซ์สกลนคร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

3 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

5 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี

1 อัตรา

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

2 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

10 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

1 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

เภสัชกร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

3 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

2 อัตรา