fbpx

PRINC ISAN Inter Customer ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศกับโรงพยาบาลพันธมิตรในเครือข่าย ณ ประเทศกัมพูชา

Share Post:

PRINC ISAN Inter Customer ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศกับโรงพยาบาลพันธมิตรในเครือข่าย ณ ประเทศกัมพูชา

3 ม.ค. 66 ประเทศกัมพูชา – คุณสรวงศ์ ศิริบุญพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศกับโรงพยาบาลพันธมิตรในเครือข่าย ได้แก่ (1) Angkor Japan Friendship International Hospital (2) Ankor Biocare Polyclinic and Maternity (3) Siem Reap – Oddar Meanchey Chamber of Commerce และ (4) Neak Tep Hospital ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานกระบวนการรับ – ส่งต่อ ผู้ป่วยระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงการรักษาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย