fbpx

‘พริ้นซ์ ปากน้ำโพ’ มอบวัคซีนโมเดอร์นา รวมมูลค่าเกือบ 8 ล้านบาท กระจายการเข้าถึง ร่วมดูแลบุคลากรด่านหน้า และชาวปากน้ำโพและใกล้เคียง

Share Post:

‘พริ้นซ์ ปากน้ำโพ’ มอบวัคซีนโมเดอร์นา รวมมูลค่าเกือบ 8 ล้านบาท กระจายการเข้าถึง ร่วมดูแลบุคลากรด่านหน้า และชาวปากน้ำโพและใกล้เคียง

3 ส.ค. 65 จ.นครสวรรค์ – นพ.วรพจน์ ชีวีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เป็นประธานส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 จำนวน 4,185 โดส มูลค่า 6,905,250 บาท ให้กับโรงพยาบาลพันธมิตรในการกระจายการเข้าถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ ให้กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรการแพทย์ กลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และร่วมดูแลสุขภาพของชาวปากน้ำโพ โดยมอบให้กับโรงพยาบาลพันธมิตร ดังนี้

โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 750 โดส

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยนพ.อภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 450 โดส

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยนพ. พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้รับมอบ จำนวน 750 โดส

โรงพยาบาลตาคลี โดยพญ.ศรุตา ช่อไสว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตาคลี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 225 โดส

โรงพยาบาลท่าตะโก โดยคุณธัณย์สิตา อิ่มทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 225 โดส

โรงพยาบาลลาดยาว โดยคุณพัชรี พยัคเภท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 750 โดส

โรงพยาบาลชุมแสง โดยคุณนงนุช กัณหะเนตร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 75 โดส

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว โดยคุณวลีย์วรรณ เตชะศักดิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เป็นผู้รับมอบ จำนวน 210 โดส

นอกจากนี้ยังส่งมอบไปยัง รพสต.บ้านสันพิง, รพสต.บ้านแก่ง, รพสต.บ้านบึงบอระเพ็ด, รพสต.บ้านสันติธรรม รวมจำนวน 750 โดส

นอกจากนี้ยังส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเอกชน ภายในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา จำนวน 652 โดส รวมมูลค่า 1,075,800 บาท ให้กับหน่วยงานดังนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ ,อบจ.นครสวรรค์ ,ศาลากลางจังหวัด ,อำเภอเมือง ,กู้ภัยกู้ชีพ, สถานีตำรวจภูธร และศูนย์ฝึก, คุณครู รร สตรี, รร โชติ, รร อนุบาลนครสวรรค์, ห้างสรรสินค้าวีสแคว์-พลาซ่า, สถานีตำรวจภูธร และศูนย์ฝึก ,คุณครู รร สตรี , รร โชติ, รร อนุบาลนครสวรรค์, รร.นครสวรรค์ ,ศูนย์กระจายสินค้า CP All เก้าเลี้ยว, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, บ.ริโก้ , บ.สยามแม็คโคร ,ห้างสรรพสินค้า Big C , มทบ.31 40

เพื่อกระจายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ สร้างเกราะป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงให้กับคนในพื้นที่ ตามปณิธานเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่สร้างคนให้มีจิตใจความเป็นผู้ให้ และร่วมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวปากน้ำโพและใกล้เคียง