fbpx

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจัยโครงการฉีดวัคซีนและตรวจระดับภูมิต้านทานหลังฉีด วัคซีน Moderna ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

Share Post:

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจัยโครงการฉีดวัคซีนและตรวจระดับภูมิต้านทานหลังฉีด วัคซีน Moderna ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

นำโดยศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ นิสูง ผู้อำนวยการ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน และนางสาวจันทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์ ผู้อำนวยการบริการ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน

โดยเปิดรับอาสาสมัครจำนวน 300 ท่าน แบ่งเป็นอายุ 18 – 59 ปี จำนวน 150 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 150 คน สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ คือ

1) วัคซีน Moderna จำนวน 1 เข็ม
2) การตรวจหาภูมิคุ้มกันจำนวน 4 ครั้ง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
– เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm 2 เข็มแรกเท่านั้น และยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3
– เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
– เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
– มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือมีโรคประจำตัวที่ควบคุมได้
– ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
– ไม่เคยป่วยเป็นโควิดมาก่อน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลงทะเบียน
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-582-888 ต่อ 84 (จ. – ศ. เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.)

*หมายเหตุ : สำหรับการฉีดวัคซีนท่านสามารถเลือกฉีดแบบเข้าชั้นผิวหนัง (ID) ปริมาณ 0.05 ml, 0.1 ml หรือ ฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อ (IM) 0.5 ml