fbpx

ข้อตกลงยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยินยอมให้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” เก็บรวบรวม บันทึก จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน ที่เป็นประเภทข้อมูลทั่วไปซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่าย วิดีโอ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น  และที่เป็นประเภทข้อมูลด้านสุขภาพ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด วิดีโอ การบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลทางการแพทย์ ประวัติการรักษา เป็นต้น ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ลูกจ้างและคู่ค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน การดำเนินการตามคำขอที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ การบริหารจัดการ และเพื่อตรวจสอบข้อมูล การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์สินค้าหรือบริการใดๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน รวมถึงคู่ค้าของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน เพื่อวิเคราะห์ ศึกษาวิจัย หรือประเมินผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท

2. การให้ข้อมูลของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
    2.1  ในการให้คำปรึกษา ท่านจะต้องมีการลงทะเบียนและให้ข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ สำหรับการยืนยันตัวตน โดยข้อมูลสุขภาพที่เกิดจากการให้คำปรึกษานี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้บริษัทนำไปใช้ในการประเมินสุขภาพของท่าน และยินยอมให้มีการบันทึกเสียงและภาพระหว่างการให้คำปรึกษา การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ การแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ที่สำคัญ เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสุขภาพของท่าน บริษัทสงวนสิทธิ์ในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากพบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง
    2.2 ในกรณีข้อมูลของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือญาติใกล้ชิดของท่าน หรือบุคคลอ้างอิงที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่บริษัทได้รับในภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉิน  ท่านยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทเพื่อประมวลผลภายใต้วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่บริษัทกำหนดแล้ว

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
ท่านยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการแพทย์ กับแพทย์  บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล ที่มีการร้องขอโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ท่าน

4. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่มีนิติสัมพันธ์กันตามการรับบริการจากบริษัท และยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดเก็บ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายใดๆ ณ ปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต มีผลทำให้บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด
5. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังต่างประเทศ โดยประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด  

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  6.1 ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบหรือทำลายหรือทำให้ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  6.2 ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวข้างต้น สามารถทำผ่านช่องทาง [email protected] โดยแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
  6.3 การใช้สิทธิตามข้อ 6 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด รวมทั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด

7. ผลการเพิกถอนความยินยอม
  7.1 ท่านรับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลใดๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
  7.2 ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8. ท่านเข้าใจและยอมรับในความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการตรวจประเมิน การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดบกพร่องของอุปกรณ์ ยอมรับและยินยอมจะไม่เรียกร้องต่อ บริษัท สถานพยาบาล แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ต่อความล่าช้าดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น จากการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านอุปกรณ์ทางไกล

ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบและศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัท