Header

ร่วมงานกับเรา

ทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - พริ้นซ์ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

2 อัตรา

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - พริ้นซ์สกลนคร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

3 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

1 อัตรา

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

1 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

10 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

หัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

1 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

เภสัชกร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

3 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

2 อัตรา

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - รวมแพทย์ พิษณุโลก

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

3 อัตรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

2 อัตรา

แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

RN-ICU-พิษณุเวช พิษณุโลก

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

4 อัตรา

แผนกห้องผ่าตัด

พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

8 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

พยาบาลวิชาชีพประจำ Ward

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

10 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

พยาบาลวิชาชีพ OPD ENT

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

ปฎิบัติการทางคลินิก

พยาบาลวิชาชีพ OPD PED

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

1 อัตรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

3 อัตรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

2 อัตรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

2 อัตรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

3 อัตรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

1 อัตรา

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

1 อัตรา

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

1 อัตรา

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

1 อัตรา

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน

4 อัตรา

แผนกห้องผ่าตัด

พยาบาลวิชาชีพ OR - PSV

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

3 อัตรา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พยาบาลวิชาชีพ ER - พิษณุเวชพิจิตร

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

ศูนย์สิทธิประโยชน์

RN-UR-พิษณุเวชพิจิตร

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

แผนกหอผู้ป่วยใน

RN-IPD-พิษณุเวชพิจิตร

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

7 อัตรา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

1 อัตรา