Header

mark

คนพิการกับโอกาสในการทำงาน

27 กรกฎาคม 2566

ปัจจุบันสังคมมีทัศนคติเชิงบวกต่อคนพิการ มีการยอมรับความหลากหลายในสังคม และเห็นคุณค่าของกลุ่มคนพิการในสังคมมากขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถของคนพิการ เพื่อสร้างสิทธิและความเสมอภาคให้กับคนพิการ การมีงานทำไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และความชำนาญของผู้พิการ แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนพิการและครอบครัว ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนในสังคม ทั้งนี้ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และสังคม ควรร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมีโอกาส และสิทธิเท่าเทียมในการมีงานทำ


การจ้างงานผู้พิการส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม
สังคมที่เท่าเทียม คือ สภาพแวดล้อมและสังคมที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ส่วนสูง สภาพร่างกาย ทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิและโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม  ทั้งสิทธิในการศึกษา การทำงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ และการมีชีวิตอยู่ที่มั่นคง โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขของพวกเขา ดังนั้นการมีโอกาสในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม การส่งเสริมโอกาสในการทำงานสำหรับคนพิการเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่ต่อคนพิการเอง แต่ยังเป็นการเสริมสร้างสังคมที่เปิดกว้าง สร้างการรับรู้ความสำคัญและความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


อย่างไรก็ตาม มีการดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานให้กับคนพิการ อาทิ การสร้างนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมโอกาสในการทำงานให้กับคนพิการ ซึ่งองค์กรสามารถจ้างงานคนพิการหรือสามารถมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการได้ มีการเสริมสร้างทักษะและการฝึกอบรม เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานของคนพิการกับตำแหน่งงานที่มีอยู่ ทำให้ผู้พิการมีความเชื่อมั่นและความมั่นใจในความสามารถการทำงานของตนเอง สามารถมีส่วนร่วมในสังคม และมีความเท่าเทียมเทียบเท่ากับคนทั่วไป


PRINC กับการให้โอกาสการจ้างงาน

ทางบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้มอบโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้พิการอยู่ที่ 18 อัตรา และมีแนวโน้มในการจ้างงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้านคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน กล่าวว่า การจ้างงานของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ นอกจากจะทำให้องค์กรได้พบกับคนทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้โอกาสคนพิการได้ทำงานหาเลี้ยงชีพตนเอง และสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม สร้างความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสามารถต่อยอดช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในสังคม ตรงตามปณิธานของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ คือ การเป็นองค์กรที่ “สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้" เพื่อช่วยเหลือทั้งคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ด้านคุณมัลลิกา ตะติยาพรพันธ์ หน่วยประสานงานการจ้างงานคนพิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพญาชมภู จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงผู้พิการอีกหลายคน ที่อยู่ในวัยที่ยังสามารถทำงานได้ มีความสามารถจากการศึกษา แต่โอกาสเข้าถึงแหล่งงานที่ให้โอกาสรับเข้าไปทำงานนั้นยากมาก เนื่องจากผู้พิการบางคนมีข้อจำกัดในบางเรื่อง ทำให้เสียโอกาสในการทำงาน จึงไม่ได้ใช้ศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับโอกาสที่ดีจากบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้มอบโอกาสในการทำงานให้กับผู้พิการ โดยการจ้างงานผู้พิการ ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาของผู้พิการเอง แต่เป็นการพัฒนาระบบของหน่วยงานอีกด้วย เนื่องจากหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ต้องมีการทบทวนและพัฒนาองค์กร พร้อมรองรับการทำงานของคนพิการ ให้ความสำคัญในการเข้าถึงของคนพิการ และยังพัฒนาความสัมพันธ์ขององค์กรกับชุมชนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นอีกด้วย


ทำไมต้องจ้างงานคนพิการ?
การจ้างงานคนพิการมีข้อดีหลายด้านที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มคนพิการ องค์กร และสังคมได้ดังนี้
1.    สร้างโอกาสและความเสมอภาค การจ้างงานผู้พิการเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการทำงาน ช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจความเสมอภาคของคนพิการในสังคม
2.    พัฒนาทักษะและความสามารถ การมีงานทำช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการได้พัฒนาทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่มีอยู่ และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความสามารถของผู้พิการ
3.    สร้างโอกาสในการมีงานทำ การจ้างงานคนพิการช่วยเพิ่มโอกาสในตลาดแรงงาน ทำให้มีอาชีพ และเกิดรายได้ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
4.    สร้างความหลากหลาย การจ้างงานคนพิการส่งเสริมความหลากหลายในกลุ่มสังคมการทำงาน และสร้างสังคมที่เสมอภาคในสถานที่ทำงาน
5.    ส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจ การจ้างงานคนพิการช่วยเพิ่มกำลังในตลาดแรงงาน ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจใหม่และสร้างรายได้ใหม่ในสังคม
6.    ลดความเหลื่อมล้ำ การมีงานทำช่วยลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มคนพิการ และเสริมสร้างความมั่นใจในคุณค่าของผู้พิการ
7.    การพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้าใจและเคารพความหลากหลายของคนพิการในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป


ศักยภาพในการทำงานของคนพิการ
หลังจากบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีงานทำ จึงทำให้เห็นศักยภาพการทำงานหลายด้านจากผู้พิการ อาทิ การทำงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมงานด้านสาธารณสุข การทำงานด้านไอที สามารถลงโปรแกรมต่าง ๆ รวมไปถึงการซ่อมคอมพิวเตอร์ งานด้านบริการดูแลคนไข้และคัดกรองเบื้องต้น นอกจากนี้ยังสามารถร่วมกิจกรรมในชุมชนได้เป็นอย่างดี ประชาสัมพันธ์แนะนำข้อมูลกับชุมชน กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ลงพื้นที่กายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ซึ่งคนพิการสามารถทำงานหลากหลาย ขึ้นอยู่กับระดับความพิการและความสามารถของแต่ละบุคคล ตัวอย่างงานที่คนพิการสามารถทำได้ ได้แก่
1.    งานที่ต้องใช้สายตา เช่น เขียนเอกสาร และงานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.    งานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะในสายงาน เช่น งานในด้านการเงิน การบัญชี การขาย การตลาด และการวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
3.    งานที่เกี่ยวกับสื่อสาร เช่น งานด้านการเขียนบทความ และการแปลภาษา เป็นต้น
4.    งานในอุตสาหกรรม เช่น งานผลิต การซ่อมบำรุง และการติดตั้ง เป็นต้น
5.    งานที่ต้องใช้ความสามารถทางกาย เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า งานในโรงแรม ร้านอาหาร หรืองานในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
6.    งานสำหรับคนพิการที่มีความสามารถเฉพาะ เช่น งานศิลปะ การออกแบบกราฟิก การพัฒนาซอฟต์แวร์  เป็นต้น


ความรู้สึกของผู้พิการหลังจากได้โอกาสการจ้างงาน


คุณค่าที่ทาง PRINC ส่งไปไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลข แต่นั้นคือชีวิตหนึ่งคน นอกจากผู้พิการสามารถดูแลตนเองได้แล้ว ก็ยังสามารถดูแลชีวิตอื่น ๆ ต่อได้อีกด้วย อยากให้ภาคภูมิใจในตนเอง และมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเรื่อย ๆ ในนามตัวแทนบริษัทฯภูมิใจในผู้พิการทุกคนอย่างมาก คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน กล่าวทิ้งท้าย

หากบริษัท หน่วยงาน หรือท่านผู้สนใจประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสการจ้างงานผู้พิการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุรัชนา ชอบชื่นสุข มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผ่านทางอีเมล: [email protected] หรือติดต่อที่ Facebook Fanpage "คนพิการต้องมีงานทำ - มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่วัดบึงสีไฟภัทราราม เนื่องในวันมาฆบูชา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พร้อมด้วยคุณประภา ราชา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิกโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่พระอาจารย์เจษฎากร วิสุทธิรังสี ท่านเจ้าอาวาส ณ วัดบึงสีไฟภัทราราม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ต้อนรับ รพ.แม่สอด ศึกษาดูงานแนวทางพัฒนางานประชาสัมพันธ์ การบริการ และงานเวชนิทัศน์

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำทีมโดย นายแพทย์วีรพล ราชคำ พร้อมด้วยทีมบริหาร ต้อนรับ โรงพยาบาลแม่สอด เพื่อศึกษาดูงานแนวทางพัฒนางานประชาสัมพันธ์ การบริการ และงานเวชนิทัศน์ เพื่อพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์และการบริการ ปรับภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลแม่สอด โดยมี คุณกันจนา มีเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลแม่สอด, คุณรดา มีเกาะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยนักประชาสัมพันธ์และทีมโสตทัศนศึกษาของโรงพยาบาลแม่สอด 12 ท่าน เข้าร่วมศึกษาส่วนงาน CRM และ HCC ซึ่งทุกท่านได้รับความรู้และประโยชน์ สามารถนำกลับไปปรับใช้พัฒนางานต่อไป

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย แพทย์หญิงวิลาสินี รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” โดยมี แพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ ผ่านการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 60

22 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 60 สานต่อความเป็นผู้ให้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 51 ท่าน และได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 14,950 ซีซี โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ร่วมสร้างกุศล สร้างโอกาส เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะเลือดหนึ่งหยด มีความหมายต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ต่อไปกับคนที่รักได้