Header

mark

รพ.พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

19 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้รับเกีตรติจาก คุณสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านโทะ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ให้บริการและคำแนะนำเรื่องสุขภาพต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ทั้งยังเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

22 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนเมืองคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ รพ.สิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

คุณกฤตยา วานิชกุล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพข้ามแดนเมืองคู่ขนานกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาและหารือเพื่อประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

21 กันยายน 2566

PRINCHEALTH VIRTUAL WALK & RUN “ก้าวด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน ก้าวอย่างยั่งยืน”

PRINCHEALTH VIRTUAL WALK & RUN “ก้าวด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน ก้าวอย่างยั่งยืน” กับเป้าหมาย 20 ล้านก้าว พิชิตภารกิจ “ส่งน้องเรียน” และดูแลสุขภาพของคุณให้ห่างไกลโรคร้าย

20 กันยายน 2566

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 "วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง"

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก จัดกิจกรรม Pain Free Performance For Runner 66 "วิ่งปลอดภัยสู่ ความเป็นเลิศทางการวิ่ง" ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการเสวนาจากแพทย์เฉพาะทางและนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

20 กันยายน 2566

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี รับรางวัลและเกียรติบัตร "สถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566"

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการต้นแบบการลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2566" และได้รับเกียรติจาก คุณทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี