fbpx

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมให้บุคลากรรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

Share Post:

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมให้บุคลากรรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

8 ธ.ค. 2565 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีเพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย ซึ่งเชื่อว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้บุคลากรได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น ได้รู้ถึงขั้นตอนและสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยดังที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย