fbpx

กรมอนามัย หนุน ผู้ปกครองใช้เวลาเล่นกับบุตรหลานมากขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมวัย

วัยเด็ก เรียกได้ว่าเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่จะเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา-ภาษา ด้านร่างกาย ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านการเรียนรู้ โดยการใช้เวลาร่วมกันของผู้ปกครองและบุตรหลาน ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างสมวัย

กรมอนามัย แนะ ผู้ปกครองเล่นกับบุตรหลาน ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากงานวิจัยของกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัยกับการมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่านิทาน การร้องเพลง การเล่นร่วมกัน และการพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน กับพ่อแม่และผู้ดูแล พบว่า การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปกครอง จะส่งผลต่อการมีพัฒนาการสมวัยทั้งสี่ด้าน (ด้านสติปัญญา-ภาษา ร่างกาย สังคม-อารมณ์ และการเรียนรู้) สูงที่สุด โดยเฉพาะด้านสติปัญญา-ภาษา

อย่างไรก็ตาม เด็กไทยยังมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรรมดังกล่าวร่วมกับพ่อ แม่ และผู้ดูแลน้อย โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับพ่อมีน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 31 ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับกับคนอื่นในครอบครัว มีร้อยละ 53 และปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมร่วมกับแม่มากที่สุด ถึงร้อยละ 58 ทั้งนี้ การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ใหญ่ในครอบครัว จะส่งผลต่อพัฒนาการสมวัยที่ดีเมื่อเทียบกับการที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกับผู้ใหญ่ 

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญ

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ       เพราะเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จะมีเชาวน์ปัญญาดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ ดังนั้น ผู้ปกครอง จึงควรให้ความสำคัญในการใช้เวลากับบุตรหลาน ผ่านการเล่นให้มากขึ้น รวมทั้งการอ่านหนังสือ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยการใช้เวลาร่วมกันนี้ มีประโยชน์มากมาย เช่น:

  • ช่วยกระตุ้นสมองของเด็กให้เกิดวงจรการเรียนรู้
  • ช่วยเพิ่มหน่วยความจำ ส่งเสริมสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
  • ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เสริมพัฒนาการเด็ก ตามแนวคิด 3F ‘Family-Free-Fun’

กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แนะนำแนวทางการเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับครอบครัว ตามแนวคิด 3F ได้แก่:

  • F : Family เล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น
  • F : Free เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ตามความต้องการที่อยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ โดยดูแลเรื่องความปลอดภัย
  • F : Fun เล่นให้สุข สนุก มีกิจกรรมหรือสื่อของเล่นหลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย และเน้นธรรมชาติ

อ้างอิง: กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)