fbpx
PRINC NEXT-GEN HACKATHON

ยังมีนวัตกรรมอีกมาก
ที่รอการค้นพบ

เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับโครงการ

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผนึกกำลังทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม PRINC Next-Gen Hackathon เพื่อเฟ้นหาไอเดียออกแบบสินค้าและบริการของโรงพยาบาล โดยหัวใจสำคัญคือ การออกแบบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนสนับสนุนการเป็น Digital Hospital ให้ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“เพราะทุกวินาทีที่โรงพยาบาล คือ ชีวิตและสุขภาพของคนไข้” แรงส่งสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการ PRINC Next-Gen Hackathon เพื่อที่จะ (hack) ให้เกิดแนวทางการรักษา การบริการทางสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการคัดเลือก PRINC Next-Gen Hackathon 2022

ผลิตภัณฑ์เจลลี่พร้อมทาน โดยโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่เป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบกับข้อมูลทางสถิติ1 ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” และพบว่ากลุ่มที่มีความชุกของภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 2-3 กว่าร้อยละ 20 มีผู้สูงอายุร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผู้ที่มาเข้ารักษาที่พิษณุเวช ซึ่งกว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะดังกล่าว

Doctor Specialist Teleport (DST) เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จากการเก็บข้อมูลภายในโรงพยาบาลพบว่า
มีอุปสรรคที่กระทบต่อการอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์เฉพาะทาง เช่น คลินิกนอกเวลามักจะไม่มีแพทย์เฉพาะทางประจำการในช่วงเวลาดังกล่าว หรือการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางบางสาขาในท้องที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ จึงทำให้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพร เล็งเห็นแนวทางที่จะพัฒนา โดยการนำกระบวนการมาสร้างมาตรฐาน นำโมเดลการทำงานของเครือพริ้นซ์ ผนวกกับการนำองค์ความรู้ด้าน healthcare solution เพื่อให้บริการคลินิกนอกเวลาหรือการขอคำปรึกษาหารือระหว่างแพทย์นั้น สามารถสื่อสารกับแพทย์เฉพาะทางที่มาจากทุกภาคส่วนของประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD Center) เป็นโครงการที่นำเสนอโดยโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและช่วยรองรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอัตราเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐกว่า 200 รายต่อวัน5 รวมถึงจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีมากกว่า 30,000 ราย6 จากรายงานพบว่า พื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลนั้นมีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดตั้ง NCD Center เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางนาน และราคาสมเหตุสมผล

Myer’s Cocktails – IV Nutrition Therapy วิตามินบำบัดผ่านทางหลอดเลือดดำ อีกหนึ่งโครงการโดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการให้วิตามินบำบัดที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะด้านความงาม แต่รวมถึงการให้วิตามินบำบัดสำหรับการฟื้นฟูร่างกาย และสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการเข้ารับวิตามินบำบัดจากทางโรงพยาบาล ตลอดจนยังได้รับการวิเคราะห์รายบุคคลโดยตรงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล ในราคาที่เป็นมิตรภาพ

HACKATHON
จากเครื่องมือสร้างนวัตกรรมสู่การ

ลงมือทำจริง

HACKATHON เครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมผ่านการลงมือทำ ผ่านการมีส่วนร่วม และพัฒนา Solution เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่แท้จริง
เพราะการสร้างนวัตกรรมไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในองค์กร แต่เกิดจากทุกคนช่วยกันค้นหาแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นภายใต้วัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างในความคิด และลงมือ

เข้าใจปัญหา

รับฟังทุกความคิดเห็น

ทุกไอเดียมีคุณค่า

Let's HACK

PRINC Next-Gen Hackathon เป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง PRINC และ กลุ่มธุรกิจ Startup ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จะออกแบบและหารือโครงการที่ต้องการนำเสนอผ่านเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบการติดตามที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งโครงการ PRINC Next-Gen Hackathon เป็นโครงการนำร่องการเริ่มต้นการออกแบบธุรกิจ Healthcare โดยมีชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ
ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่การสร้าง Healthcare Sociosystem ในระดับประเทศต่อไปได้ในอนาคต

บ่มเมล็ดพันธุ์
สรรค์สร้างสู่โครงการจริง

รูปแบบ Hackathon มีการวางแผนมาอย่างสอดคล้องโดยการเพิ่มส่วนของการให้ความรู้เป็น Incubation Program ขนาดย่อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำโครงการ ทั้งกระบวนการทำงานและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน

HACKATHON อย่างเดียวไม่พอ

เตรียมพบกับสินค้าและบริการจากผู้ชนะในโครงการ (เร็ว ๆ นี้)

“การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากทั้งเครือ มาร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง สินค้าหรือบริการที่จุดประกายมาจากความเข้าใจความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง หลอมรวมเข้ากับการวิเคราะห์สภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งโครงการเด่นที่เป็นผลผลิตทางความคิดโดยบุคลากรของโรงพยาบาลในเครือจากทั่วประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ PRINC Next-Gen Hackathon ครั้งนี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นสินค้าหรือบริการในอนาคต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลลี่พร้อมทานเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วย, Doctor Specialist Teleport, NCDs Center, Myer’s Cocktails – IV Nutrition Therapy”

PRINC NEXT-GEN HACKATHON

IGNITE INNOVATION FOR HEALTHCARE SOCIOSYSTEM

By Principal Healthcare

ข่าวสาร และบทความอื่นๆ