fbpx

กรมอนามัย หนุนหญิงตั้งครรภ์ คัดกรองดาวน์ซินโดรม เตรียมความพร้อมให้ครอบครัว

เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาว และเตรียมความพร้อมให้ครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกวัย ทุกสิทธิ์ เข้ารับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม

กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมคืออะไร?

กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม เป็นโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งพบได้บ่อย เป็นกลุ่มอาการที่ทำให้เกิดความบกพร่องของร่างกายและสติปัญญา โดยมีอุบัติการณ์ของกลุ่มอาการดาวน์เท่ากับ 1 : 800 ของทารกแรกเกิด พบได้กับทุกกลุ่มอายุของหญิงตั้งครรภ์

ในแต่ละปี ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 600,000 คน จะมีทารกแรกเกิดที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมประมาณปีละ 750 ราย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเลี้ยงดูปกติสูงถึงรายละ 2,500,000 บาท ซึ่งถือเป็นภาระทางการเงินที่หนักมากสำหรับครอบครัวที่ไม่พร้อม จึงควรมีการตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ ว่า ทารกในครรภ์มีภาวะเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมหรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวด้วย

กรมอนามัย หนุนหญิงตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมก่อนคลอดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยครอบคลุมการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การตรวจกรองด้วยวิธี Quadruple Test การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด การยุติการตั้งครรภ์ และการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และให้หน่วยบริการจัดระบบเครือข่ายบริการแบบครบวงจร โดยสามารถเรียกเก็บเงินชดเชยได้ตามรายการกิจกรรมบริการ

ทั้งนี้ สำหรับการเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ได้นั้น จะต้องเข้ารับบริการตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

  1. กระบวนการในการเข้ารับการปรึกษาทางพันธุศาสตร์
  2. การเข้ารับการตรวจเลือดคัดกรองโดย Quadruple Test หากมีความเสี่ยงต่ำจะเข้าสู่กระบวนการฝากครรภ์ตามปกติ หรือหากมีความเสี่ยงสูง จะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ก่อนคลอด
  3. รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด โดยการเจาะตรวจหาโครโมโซมของทารกจากน้ำคร่ำ หรือเลือดจากสายสะดือทารก หากพบโครโมโซมผิดปกติ จะให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และสามี ในการเลือกฝากครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวต้องการตั้งครรภ์ต่อ ก็พร้อมให้คำแนะนำ ช่องทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่เหมาะสมต่อไป

อ้างอิง: กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565)