fbpx

‘พริ้นซ์ ลำพูน’ ลงพื้นที่โรงเรียนกว่า 20 แห่ง ส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี พร้อมเป็น ทูตสุขภาพดี สื่อสารกับคนในครอบครัว

Share Post:

‘พริ้นซ์ ลำพูน’ ลงพื้นที่โรงเรียนกว่า 20 แห่ง ส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี พร้อมเป็น ทูตสุขภาพดี สื่อสารกับคนในครอบครัว

‘พริ้นซ์ ลำพูน’ ลงพื้นที่โรงเรียนกว่า 20 แห่ง ส่งเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพ สุขอนามัยที่ดี พร้อมเป็น ทูตสุขภาพดี สื่อสารกับคนในครอบครัว

19 ส.ค. 65 จ.ลำพูน – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยฝ่ายการตลาดได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้นกลุ่มนักเรียน โดยการทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนกว่า 20 แห่ง โดยทางโรงพยาบาลเข้าทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีให้กับเด็กเพื่อเป็นตัวแทนสุขภาพในการ

โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้ทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนหลากหลาย ทั้งกับระดับอนุบาล ประถม มัธยม ปวช. ทั้งการล้างมือ การแปรงฟันอย่างถูกวิธี เพศศึกษาในเด็ก การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการลงพื้นที่ไปในโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเพื่อให้เด็กได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดรวมทั้งยังไปสื่อสารกับครอบครัวเพื่อให้มีสุขภาพดีไปพร้อมกันเสมือนเป็น ทูตสุขภาพดี สื่อสารกับคนในครอบครัว